به اطلاع کسانی که وام مشاغل خانگی دریافت نموده و طرح خود را توسعه داده اند واکنون دارای جوازکار ویا شرکت می باشند می توانند با مراجعه به آموزش فنی وحرفه ای سبزوار در رشته هایی که مربوط به آموزش فنی وحرفه ای است به عنوان پشتیبان ثبت نام نمایید

شماره تماس 44413800 داخلی121