فهرست مطالب کتاب جهاد علمی و نقش تشکل های دانشجویی

چرا این کتاب نوشته شد؟                                    13          

این کتاب چطور تدوین و نگاشته شد؟                          13           

این کتاب چه قسم تهایی دارد؟                                   16                                           

فصل اول: علل تاریخی عقب ماندگی علمی ایران

علل تاریخی عق بماندگی علمی ایران                            21                                    

1. تلا شها برای جداسازی علم از دین                        22

الف. اولین جلو ههای علم در جهان از طرف مذهب یها بوده است .... 23

ب. در زمان قرون وسطی، مسلمانان در اوج شکوفایی بودند......... 24

ج. تاریخ هزار ساله کشور ما، نشانگر همراهی همیشگی علم و دین

است 25

د. غرب یها نیز به جلو بودن مسلمانان در عرصه علمی، معتر فاند.... 26

أ. هدف غرب یها از ترویج جدایی علم و دین در کشورهای مسلمان... 26

2. ترفندهای غرب یها، برای سلطه علمی بر جهان....................... 27

الف. ترفند اول تسخیر مل تها از طریق تثبیت عق بماندگی همیشگی و

گرفتن اراده مبارزه از آ نهاست....................................... 28

ب. ترفند دوم القای «نم یتوانید » از طریق دروغی تاریخی است که علم

در تمام طول تاریخ تنها و تنها در نزد آ نها بوده است ................ 29

ج. ترفند سوم صادرات محصولات نهایی علمی و فنّاورانه، برای جلوگیری

از پیشرفت علمی و تولید فناوری در داخل کشورهاست.............. . 30

د. ترفند چهارم در دسترس قرار دادن «علوم از رده خارج و غیر دسته اول »

برای سایر مل تهاست .............................................. 31

3. نقش روشنفکرنماها در عق بماندگی علمی کشور...................... 32

الف. اولین کار روشنفکرنماها، القای ب یارزشی و خودباختگی به ملت

است................................................................ 33

ب. دومین کار روشنفکرنماها، القای ترس و تضعیف روحی ههاست... 33

ج. سومین کار روشنفکرنماها، ترویج باور «ما نم یتوانیم » است....... 34

د. فروختن شرف و هویت ملت در ازای هیچ! ........................ 35

فصل دوم: ضرورت و اولویت جهاد علمی

ضرورت و اولویت جهاد علمی............................................ 39

1. تنها راه رسیدن به «اقتدار »، جهاد علمی است........................ . 40

الف. در منطق حضرت امیر؟ع؟ علم عامل اقتدار است................ 41

ب. استقلال سیاسی و عزّت و شرف کشور، بدون علم ممکن نیست... 41

ج. اگر علم نداشته باشیم، چاقوک شهای دنیا بر ما مسلّط م یشوند ... 41

د. علم عامل پیشرفت و اقتدارِ پایدار و تمام ناشدنی است............ 42

ه. اگر علم نباشد، هیچ چیز نداریم................................... 42

و. امنیت بلندمدت کشور به علم وابسته است....................... 43

« .2 مرجعیت » در جهان، بدون جهاد علمی ممکن نیست................ 44

الف. یک تبلیغ بزرگ برای بیدار کردن مل تهای جهان.............. 44

ب. حیات آینده امت اسامی و دنیای اسام به حرکت علمی ما وابسته

است................................................................ 45

ج. بدون علم، نم یتوان روی بشریت اثر گذاشت.................... 45

د. علم باعث م یشود، آرما نها و ارز شهای ما منتقل شود........... 45

ه. جهت اثرگذاری فرهنگی را، علم و فناوری تعیین میک‌ند .......... 46

و. عامل اصلی برای برهم زدن نظام سلطه، علم است............... 46

ز. مرجعیت در گرو پیشرفت است.................................... 47

ح. تنها با علم م یتوان به تمدن اسلامی رسید؛ سخ تافزار تمدن اسلامی،

علم است........................................................... 47

3. تحقق «اقتدار » و «مرجعیت » علمی، کار ویژه دانشگاه، دانشجو و

تشک لهای دانشجویی.................................................. 48

الف. تأمین رفاه و عزّت و استقلال کشور، فلسفه وجودی و رسالت تاریخی

دانشگاه است....................................................... 49

ب. کار علمی، وظیفه شرعی و اجتماعی دانشجوست................ 49

ج. یکی از آرما نهای دانشجویی، مسأله علم است................... 50

4. برکات کار علمی....................................................... 51

الف. ایجاد ظرفیت عظیم، برای نیروی انسانی....................... 51

ب. تربیت نیروی متعهد و متخصص................................ 52

ج. تغییر فضای علمی و پمپاژ روحیه و امید به دانشگاه .............. 52

د. کار علمی این زمان، کمک به پیدا نمودن حوزه تخصصی در آیند . ه....

53 ...................................................................

فصل سوم: الگوی جهاد علمی در تشکل های دانشجویی

الگوی جها د علمی در تشک لهای دانشجویی............................ 57

1. آشفتگی نگا هها در مورد کار علمی تشک لهای دانشجویی ............. 57

2. الگوی مطلوب کار علمی تشک لهای دانشجویی..................... 59

دو نکته مهم............................................................ 67

فصل چهارم: مواجهه تخصصی با مسائل کشور گام های عملی

مواجهه تخصصی با مسائل کشور؛ گا مهای علمی ....................... 73

1. تشکیل تیم حول موضوع یا حوزه تخصصی....................... 74

1-1 اولین قدم، وجود فردِ محوری است.......................... 76

1-2 نیروی انسانیِ سیالِ دانشجویی باید مدیریت شود........... 77

1-3 دغدغ همند کردن افراد، بسیار مؤثر است..................... 77

1-4 تیم سازی نیازی به اساسنامه و... ندارد ..................... 78

1-5 مطالب مرتبط به در سها، نیروها را جذب میک‌ند............ 79

1-6 تیم باید تدریجاً توسعه یابد.................................. 79

1-7 تناوب جلسات مهم است ................................... 79

1-8 نقش هیأت علم یها باید مشورتی باشد...................... 80

1-9 تمرکز کردن روی موضوع، عامل اصلی موفقیت.............. 80

1-10 فرصت برابر برای همه دانشجوها .......................... . 81

2. کسب تحلیل کلان از رشته و حوزه تخصصی و شناخت مسائل... . 81

اجمالی از رو شهای اجرایی برای کسبِ شناخت و دید کلان............. 83

الف. برگزاری جلسات منظم فکر و نقد............................ 83

ب. دعوت افراد عمیق و متخصص در موضوع برای ارائه مطلب.. 85

پ. خوب درس خواندن ......................................... 87

ج. برگزاری بازدیدهای هدفدار با حضور راهنمای متبحر .......... 87

د. رصد اتفاقات و تحولات حوزه تخصصی........................ 88

ه. تهیه لیست اولوی تهای حوزه تخصصی....................... 89

3و 4. انتخاب مسأله و تسلط بر آن و رسیدن به محتوای قابل پیگیری.. 89

5. مطالب هگری تخصصی و گفتما نسازی عمومی ................... 90

ابزارهای مطالب هگری و گفتما نسازی.................................... 94

الف. دعوتِ مسئولین به دانشگاه، برای شنیدن حر فهای

دانشجویان..................................................... 94

ب. فض اسازی رسان های.......................................... 96

ج. برگزاری برنام ههای دانشگاهی و علنی ........................ 97

د. تجمع، تحصن و .............................................. 97

ه. انتشار نشریه و تولید محصولات فرهنگی....................... 97

ملاحظات مطالب هگری و گفتما نسازی................................... 99

الف. تفاوت سئوال پرسیدن و قضاوت کردن ..................... 99

ب. تکمیل نکردن پازل دشمن................................... 100

ج. طرح سئوال، تبدیل به معارضه نشود ......................... 101

6. پیگیری حل مسأله .............................................. 101

فصل پنجم: جنبش نرم افزاری: گام های عملی

جنبش نر مافزاری: گا مهای عملی..................................... . 105

چرا فرهن گسازی حائز اهمیت است؟ .................................. 107

چه محورهایی باید در فرهن گسازی مدنظر باشد؟..................... . 109

الف. گسترش روحیه علمی و علاقه به تحقیق....................... 110

ب. به وجود آوردن هویت علمی..................................... 110

ج. تبیین جایگاه کار علمی در اقتدار کشور ........................... 111

د. ارتقای جرأت علمی و رفتن مسیرهای جدید ...................... 111

ه. گسترش امید به آینده و نشاط و پویایی در میان جوانان .......... 112

و. به وجود آوردن نگاه تمدنی و روحیه جهادی در عرصه علمی..... 114

ز. به وجود آوردن و گسترش روحیه بدهکاری به کشور............... 115

برای فرهن گسازی چه ابزارها یا اید ههایی وجود دارد؟ ................. 116

الف. اطلا عرسانی مؤثر پیشرف تها و دستاوردهای کشور............. 116

ب. تکریم علم و عالم.............................................. 118

ج. معرفی الگوهای موفق ......................................... . 120

فصل ششم: نکات تکمیلی در باب الگو

نکات تکمیلی در باب الگو.............................................. 125

1. سازما ندهی واحد علمی در تشک لها............................. 127

2. نسبت کار دانشجویی و کار حرف های............................. 128

3. پاسخ به شبهات رایج «ما نم یتوانیم 129........................... »

فصل هفتم: الزامات و ملاحظات جهاد علمی

الزامات و ملاحظات جها دعلمی......................................... 137

1. بصیرت دینی.................................................... 137

الف. علم باید با ایمان و روشنفکری هماهنگ باشد................. 137

ب. ایمان باید بر کار علمی تسلط داشته باشد....................... 138

ج. اسلام علم را با ایمان م یخواهند ................................ 138

د. بد است که متخصص ما قرآن را هر روز نخواند................... 139

ه. طالب علم به پارسایی نیاز دارد .................................. 140

2. سختک‏وشی........................................................ 140

الف. تنبلی علم را ضایع میک‌ند..................................... 141

ب. نگذارید تنبلی شما را وسوسه کند ............................... 141

ج. اینکه غرب برای ما م یسازد، سَروری است یا تنبلی؟............. 142

د. نباید به دستاوردهای کنونی قانع شد............................ 143

ه. م یتوانیم، اما تلاش لازم دارد! ................................... 143

3. خودباوری و امید به آینده........................................... 144

الف. بزر گترین عید برای ما، روز خودباوری جوا نهاست........... 144

ب. اساس یترین قضیه امید است................................... 144

ج. دنبال هروی محض، بیراهه است ................................ 145

د. خود ک م بینی ممنوع! ........................................... 146

4. روحیه انقلابی....................................................... 147

الف. دستگاه علمی کشور باید انقلابی جلو برود ..................... 147

ب. فضای انقلابی، لازمه درس و تحقیق........................... 147

ج. کار علمی روحیه انقلابی م یخواهد، نه پول ..................... 148

د. رشد علمی ب هتنهایی ارزشی ندارد ................................ 149

5. آزاد اندیشی و نواندیشی ............................................. 149

الف. نواندیشی و نوآوری، وظیفه آرمانی محیط علمی............... 149

ب. حقیقتاً ب ه آزا داندیشی نیاز داریم ............................... . 150

ج. آزا داندیشی مقدم های برای بارور شدن علم..................... . 150

د. کلید تولید علم دینی ............................................. 151

6. عدم چشم داشت مادی داشتن...................................... 151

الف. کار علمی با پول موازنه نشود................................... 151

ب. مه مترین پیشرف تهای بشر، م اب هازای مادی نداشته است..... 152

ج. کار علمی برای پول درآوردن جزء فرهنگ اسلامی نیست ........ 152

7. توجه به مقوله درس خواندن ....................................... 153

الف. ب یاعتن-ایی به برنام ههای درسی پذیرفته نیست............ 153

ب. درس خواندن، یک فریضه است............................... 154

ج. علمی که عبادت م یشود ....................................... 154

د. سر و کار داشتن با کتاب، لازمه کار علمی......................... 155