16 این کتاب چه قسمتهایی دارد؟

کتاب حاضر در هفت فصل مجزا شده است.

مقدمه

جهادعلمی و نقش تشکلهای دانشجویی در آن

16 این کتاب چه قسمتهایی دارد؟

کتاب حاضر در هفت فصل مجزا شده است. در فصل اول به عنوان مقدمه، جایگاه علمی ایران در گذشته تاریخی خود مورد بررسی قرار گرفته و توضیح داده میشود که عقب ماندگی علمی امروز کشور، معلول چه  علتهایی بوده است که خود اولین عامل انگیزشی در ترغیب جوانان کشور به عرصه جهاد علمی است. در فصل دوم ضرورت و اولویت علم و کار علمی توضیح داده میشود. هدف از این دو فصل، درک چرایی تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر مسأله پیشرفت علمی است. در انتهای فصل دوم نیز توضیح داده میشود که تشکلها و جریان های دانشجویی نمی توانند نسبت به این مسأله بی تفاوت بمانند و اساساً یکی از کار ویژههای اصلی جریان دانشجویی، ورود به عرصه جهاد علمی است. پس از آن و در فصل سوم، مسأله جهاد علمی مورد بررسی قرار میگیرد و توضیح داده م یشود که منظور از جهاد دقیقاً چیست و تشکلهای دانشجویی برای تحقق چه اهدافی باید تلاش کنند. طبق الگوی ارائه شده در این فصل،«مواجهه تخصصی با مسائل کشور » و نیز «جنبش نرم افزاری »، دو مأموریت تشکلها و جریانات دانشجویی در ذیل عنوان جهاد علمی است. در فصل چهارم و پنجم این دو مأموریت باز شده و بیشتر توضیح داده میشوند، همچنین گامهای عملی و اجرایی آنها نیز توضیح داده م یشود. در فصل ششم جمع بندی از سه فصل قبلی ارائه شده و نیز سه نکته تکمیلی در باب جهاد علمی ارائه میشود. مسأله «چگونگی سازما ندهی این دو مأموریت در قالب تشکلهای دانشجویی »، مسأله «تأسیس 17 پژوهشکده ها یا گروههای پژوهشی و ورود تشکلهای دانشجویی به عرصه کار حرف های )غیردانشجویی( » و نیز «پاسخ به برخی شبهات رایج در باب جهاد علمی » در این فصل بحث میگردد.

در فصل هفتم نیز الزامات کارعلمی مورد بحث و بررسی واقع شده است؛ الزامات کارعلمی شاخص هایی است که توجه به آ نها باعث میشود فعالیتهای علمی موفق شده و دچار آفتها و آسیبهای مربوط به خود نشوند.