عنوان کتاب : ترجمه کتاب الغارات

نویسنده  : إبراهیم بن محمد ثقفی کوفی

مترجم : عزیز الله عطاردی

ناشر : انتشارات عطارد

تعداد جلد : 1 جلد

زبان : فارسی

کتاب الغارات از کهن‏ترین آثار تاریخى شیعه درباره شیوه و آداب کشوردارى على (ع) همچنین غارتها و خرابکاریهاى معاویه در قلمرو حکومت على (ع) پس از جنگ نهروان تا شهادت آن حضرت. مؤلف این اثر ابو اسحق ابراهیم بن محمد ثقفى متولد حدود 200 ق. در کوفه و متوفى 283 ق. در اصفهان. از آنجا که تألیف این کتاب در قرن سوم هجرى صورت گرفته است از مصادر و مأخذ اصلى تاریخ شیعه محسوب مى‏شود. چون سرزمین ایران در قلمرو حکومتى على (ع) قرار داشت و به مناسبت‏هایى از روابط متقابل على (ع) و ایرانیان ساکن عراق اخبارى در این کتاب نقل شده است.این اثر مى‏ تواند از مأخذ مهم مربوط به تاریخ ایران که پیوند ناگسستنى با شیعه دارد به شمار رود. بنابراین شایسته است ارزش و میزان اعتبار محتویات کتاب به دقت شناخته شود و مورد بررسى قرار گیرد.