ترجمه:

چون ما مثل شما برده نیستیم و ارباب خودمان نزد ولی فقیه هستیم؛ خیابان عظمت در ایران را ببینید مقابل خیابان ذلت در بیروت.


 برگرفته از: http://moodkerbes.info