برگزاری جلسه ی هم اندیشی در برگزاری دوره های مهارتی ویژه ی دانشجویان با حضور معاون محترم آموزشی ومدیریت آموزشی و روئسای دانشکده های دانشگاه حگیم سبزواری با حضور ریاست محترم و مسئول آموزش مرکزآموزش فنی و حرفه ای سبزوار