اولین جلسه ی هم اندیشی در خصوص هماهنگی آزمون های اداواری سربازان وظیفه با حضور نمایندگان نیروهای مسلح در مرکز آموزش فنی وحرفه ای سبزوار