تزویر سکه ای است دو رو دارد

که بر یک رویش نام خدا وبر روی دیگرش نقش ابلیس است

!عوام خدایش را می بینند" واهل معرفت ابلیسش وچه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آیه نشخوارکن وبه ظاهر متدین !

تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند:

پس از غلبه شک نکنیدگردنتان را خواهد شکست!