این شراب از انگور پاک شده تهیه مى‌گردد، بدین نحو که ده رطل آن را براى شراب آماده مى‌کنند «1 رطل مساوى با 12(وقیه) (سیر) مى‌باشد، نزدیک به یک کیلو»

طرز تهیه این شراب چنین است:

طرز تهیه این شراب چنین است: که انگور را مى‌شویند، و توى آب صاف مى‌ریزند، به‌طورى‌که آب چهار انگشت بالاتر از دانه‌ها قرار بگیرد، سه روز در داخل همان ظرف در زمستان و پائیز مى‌گذارند، اگر باران پاکیزه ببارد آن ظرف را جلو باران مى‌گذارند تا آب صاف باران بداخل آن بریزد، اگر باران صاف نباشد، بداخل آن ظرف مقدارى از آب چشمه مى‌ریزند، و خصوصیات آن چشمه اینست که باید از سمت مشرق جارى شود، آبش زلال و سفید باشد و سبک، این آب بزودى سردى و گرمى را قبول مى‌کند و همین خاصیت دلیل بر صاف بودن آب مى‌باشد، بعد آن را مى‌ریزند تا انگور باد مى‌کند سپس آن را در پارچۀ نظیف مى‌فشارند، تا آبش از انگور پاک شود بعد هم آن را دوباره جلو باران مى‌گذارند، سپس با عود آن را روى آتش ملایم مى‌گذارند تا جوش بخورد و دو سوم آن آب بخار شود، فقط یک سوم آن باقى بماند. بعد هم از عسل پاک یک رطل«حدوداً یک کیلو» توى آن مى‌ریزند، مقدار این عسل بمیزان همان آب بارانى است که بداخل آن مى‌ریزند، و دوباره آن را مى‌جوشانند تا کمى سفت شود، بعد هم بوزن یکدرهم زنجبیل کوبیده و قرنفل نصف درهم دارچین نصف درهم زعفران هم یکدرهم سنبل طیب نصف درهم هندبا، و مصطکى هم نصف درهم مى‌ریزند، البته پس از آنکه هرکدام اینها را جداگانه مى‌کوبند بعد آن را در داخل پارچه نظیف مى‌ریزند و اطراف آن را محکم مى‌بندند بعد آن پارچه را داخل آن شراب قرار مى‌دهند، تا قواى همه آن دواها بداخل شراب بچکد (یعنى همیشه در روى آتش ملایم آن پارچه را فشار مى‌دهند بعد هم شراب را بهم مى‌زنند) .

بعد آن را سرد مى‌کنند سه ماه به آن دست نمى‌زنند، تا همه مواد آن داخل هم شوند، بعد آن را استعمال مى‌کنند. مقدار استعمال این شراب یک لیوان یا دو لیوان آب نوشیدنى مى‌باشد وقتى که اى خلیفه، از این شراب خوردى (یعنى پس از خوردن طعام لازم) سه قدح از این شراب بخور، اگر این کار را ادامه دهى، باذن خداوند شب و روزت را از دردهاى رطوبتى مزمن مانند: نقرس، بادهاى دیگر و دردهاى اعصاب، دماغ و معده، و بعضى از بیماریهاى کبد، طحال و روده‌اى ایمن ساخته‌اى.

اگر بعدا میل به آب کردى از همان شربت باندازه نصف اینکه مى‌خورى بخور چون این شراب براى بدن خلیفه و اغلب مردم مفید است چون سلامتى بدن بسته بطعام و نوشیدنیهاست، و فساد بدن هم بوسیله این دو مى‌باشد، پس اگر این دو را خوب کردى بدنت سالم مى‌ماند و اگر این دو فاسد باشند بدنت هم فاسد مى‌شود. (عنوان کتاب : طب الرضا و طب الصادق علیهما السلام ) طب و درمان در اسلام نام ناشر : فواد- جلد1(