چرا این کتاب(جهاد علمی و نقش تشکل های دانشجویی ) نوشته شد؟

«دانشجو، مؤذن جامعه است. اگر دانشجو خواب بماند، نماز امت قضا میشود . »   شهید آیت الله بهشتی؟ره؟،

 

گویای اهمیت بیداری و زنده بودن جریان دانشجویی است. این زنده بودن، به حضورِ به موقع و عالمانه در عرصه های اولویت دار و امروزِ انقلاب اسلامی است. امروزه، مسأله علم و کار علمی و اثراتی که آن بر دو حوزه اقتصاد و فرهنگ دارد، بنا بر تأکیدات و تصریحات مقام معظم رهبری، جزو اولوییهای اول کشور است. تبیین «اهمیت ورود به عرصه جهاد علمی » و نیز تشریح «چیستی و چگونگی این جهاد علمی » که جریا نها و تشکلهای دانشجویی باید انجام دهند، هدف اصلی از نگارش این مجموعه بوده است تا تشکلها و جریانهای دانشجویی راحت تر بتوانند وظیفه خطیر خود را انجام دهند.

 

این کتاب چطور تدوین و نگاشته شد؟

کتاب حاضر، حاصل مطالعه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در حوزه علم، کار علمی و کار دانشجویی، گفتگو با فعالان تشکلهای دانشجویی و ثبت تجربیات آنها، مصاحبه با صاح بنظران موضوع در رد ههای مختلف و نیز تحلیل و جم عبندی نگارندگان است. برای تحلیل بیانات رهبر معظم

 

جها دعلمی و نقش تشک لهای دانشجویی در آن

 14 انقلاب، کلیه بیانات ایشان، از ابتدای دوران رهبری تا سال1393 که به موضوع علم، کار علمی و یا کار دانشجویی مربوط بوده است، انتخاب، دسته  بندی و در جلساتی بحث شد. همچنین به  صورت موازی گفتگو با فعالان دانشجویی دانشگاههای مختلف آغاز گردید تا تجربیات واقعی و موفق آنها ثبت گردد. در این مرحله نیز با فعالان حدود 50 دانشگاه از سراسر کشور گفتگ وهایی ترتیب داده شد و نظرات و تجربیات آنان جمع آوری گردید. در ادامه و با توجه به جوانب گسترده موضوع، گفتگوهای اختصاصی با افراد مختلف که هر یک از منظری در این امر صاح بنظر بود ه اند، انجام شده است. در این مرحله با دکتر سلطان خواه )معاون علمی سابق رئی سجمهور(،دکتر اکرمی فر )مدیرعامل دفتر همکار یهای فناوری و نوآوری ریاس تجمهوری و معاون سابق سیاس تگذاری ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور(، دکتر باوی )معاون سابق علمی سازمان بسیج دانشجویی(، مهندس مرتضی فیروزآبادی)معاون علمی سازمان بسیج دانشجویی(، دکتر بهمن آبادی)معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف(، دکتر معینی)رئیس دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت(، دکتر جهانبین  )معاون فرهنگی دانشگاه بی نالمللی قزوین(، دکتر نقشینه )عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(، مهندس نعمتی )کارشناس ارشد ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور(، مهندس جلالی منش )استاد دانشگاه و مدیرعامل شرکت توسعه تفکر رو شآفرین(، دکتر باقری )مدیر مرکز «ارتباط صنعت و دانشگاه » دانشگاه صنعتی شریف(، 15 مهند س قطبی نژاد )مدیرعامل پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف(، دکتر سید حسین شهرستانی )مدیرعامل موسسه علوم انسانی اشراق(، حجت الاسلام محمدی)کارشناس ارشد فرهنگستان علوم اسامی(، مهندس قانعی)جانشین سابق بسیج دانشجویی و مدیرعامل شرکت توسعه صنعت و مدیریت شریف(، وحید جلیلی )مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسامی و رئیس شورای سیاس تگذاری جشنواره فیلم عمار(، عطاالله بیگدلی )مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟(، صادق شهبازی )فعال دانشجویی و دبیر اسبق جنبش عدال تخواه دانشجویی(،علیرضا معادی )مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(، علی حس نزاده )مسئول سابق بسیج دانشجویی و مدیرعامل مرکز مطالعات سیاس تگذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر(، محمد سیارپور )مسئول علمی بسیج دانشجویی( و سید سجاد موسوی )مسئول مرکز سلامت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران( گفتگوهایی اختصاصی صورت گرفت. برآیند نظرات و داد ههای حاصل از سه فرآیند تحلیل بیانات مقام معظم رهبری، گفتگو با فعالان فعلی تشک لهای دانشجویی سراسر کشور و گفتگو با بعضی خبرگان علمی و اجرایی این حوزه، توسط گروه نویسندگان کتاب تحلیل و پس از ویرایش محتوایی، در نهایت با تدوین حاضر به صورت کاملاً اجمالی و خلاصه شده، آماده انتشار گردید.