در روز چهارشنبه13 تیر1397 با هماهنگی مرکزآموزش فنی وحرفه ای  سبزوار،ریاست و اساتید محترم دانشکده های فنی مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری از کارگاه های  آموزشی مرکزآموزش فنی وحرفه ای سبزوار
بازدید کردند

  P.آموزش مرکز   p.کارگاه برق صنعتی    p.گارگاه جوشکاری

 

P.کارگاه تراشکاری   P.کارگاه اتومکانیک  Pکارگاه اتومکانیک

 P.کارگاه درودگری