امروز  شنبه 27مرداد ماه 1397

اولین آزمون اداواری نیروهای مسلح و انتظامی شهرستان های سبزوار و خوشاب و داورزن در مرکز آموزش فنی وحرفه ای سبزوار   برگزار گردید