ایجاد نمایشگاه نمونه کار،کارآموزان تزئیین کننده فضای داخلی مرکز خواهران