دست جنایتکار و پلید آل سعود لعین خون بیش از 4000 نفر مسلمان را به پشتیبانی آمریکای جنایتکار برزمین ریخت و ملت ایران را نیز درشب عید غدیر داغ دار و عزدار کرد