ترفند سوم صادرات محصولات نهایی علمی و فنّاورانه، برای جلوگیری از پیشرفت علمی و تولید فناوری در داخل کشورهاست . غربیها برای آ نکه کشورهای دیگر جهان به فکر پیشرفت علمی و فناوری نیفتند، محصولات نهایی را به صورت محدود و بسته به کشورها صادر می کنند تا هم آن کشورها دیگر نیازی به تولید علم و فناوری در کشور خودشان نبینند و هم اینکه هر موقعی غربیها اراده کردند، بتوانند آن کشور را در آن زمینه خاص فلج کنند.

ج. ترفند سوم صادرات محصولات نهایی علمی و فنّاورانه، برای جلوگیری از پیشرفت علمی و تولید فناوری در داخل کشورهاست . غربیها برای آ نکه کشورهای دیگر جهان به فکر پیشرفت علمی و فناوری نیفتند، محصولات نهایی را به صورت محدود و بسته به کشورها صادر می کنند تا هم آن کشورها دیگر نیازی به تولید علم و فناوری در کشور خودشان نبینند و هم اینکه هر موقعی غربیها اراده کردند، بتوانند آن کشور را در آن زمینه خاص فلج کنند.

 

این «اف - »14 ما، روزی که به این کشور آمد، از هواپیماهای بسیار مدرن دنیا بود، اما آیا این برای یک کشور کافی بود؟ آیا برای یک ملت کافی است. مشکل ما، نداشتن علم بود؛ نداشتن توانایی بود؛ رشد نکردن نیروی علمی و استعداد ذاتی این کشور و این ملت بود. آری، اشکال این بود. لذا وقتی آن را از ما می گرفتند، کاملاً تهیدست می شدیم. از این رو، وقتی ابزار یدکی آن را به ما نفروختند، هواپیما روی زمین ماند. 2

 

این جنجال و قرشما لبازی سیاسی که راه انداخته اند، مثل این است که شما یک زمین حاصلخیزی دارید، یک چشمه آب جوشنده ای هم در این زمین دارید، که با این چشمه ی آب که مرتب می جوشد و ممکن است بیشتر از این هم این زمین را سرسبز، زنده و آبیاری کنید. به شما می گویند این بشود، می توانید همه چشمه را کور کنید، رویش را آسفالت کنید، ما یک لوله آب سه اینچی به شما می دهیم، تا مزرعه تان را آبیاری کنید! آن چیزی که 31 اروپایی ها _ متأسفانه با حمایت آژانس_ و آمریکایی ها می گویند، این است. می گویند این چشمه جوشنده استعداد انسانی را از بین ببرید، تا ما به شما یک لوله سه اینچی آب بدهیم و هر وقت هم خواستیم قطع کنیم و هر وقت هم خواستیم بهای این آب را، بهای آبروی ملی و حیثیت ملی شما قرار بدهیم؛ معنای حرفشان این است. چه کسی زیر بار این حرف می رود؟ ما زیر بار این حرف نخواهیم رفت. ما استمرار و روزافزونیِ این حرکت را جزو اهداف برجسته خودمان می دانیم. 1

 

1 در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی، 5/ 6/ 1387 .

2 در دیدار مسئولان پروژه نیروی هوایی سپاه، 18 / 4/ 1380 .

علمی ایران عقب ماندگی علل تاریخی

 

 

د. ترفند چهارم در دسترس قرار دادن «علوم از رده خارج و غیر دسته اول » برای سایر ملتهاست غربیها برای حفظ ظاهر روشنفکر و آزاداندیش خود ناچارند، علومی را که به دست آورده اند در اختیار کشورهای دیگر نیز قرار دهند. به همین دلیل و به دلیل ذات انحصارگرا و قدر تطلب خود، علومی که تاریخ مصرف آنها تمام شده و یا نسخه های پیشرفته تر و بهتر آن تولید شده است را با سروصدای زیاد و با منّت به کشورهای دیگر عرضه می کنند.

وضع امروز دنیا این است که قدر تهایی که دارای پیشرفت علمی هستند، سعی می کنند این پیشرفت را به صورت انحصاری نگه دارند. شماها خوب میدانید، بخشهایی از دانش در کشورهای پیشرفته غربی هست که مطلقاً اجازه دسترسی به آ نها به کسانی خارج از محدوده خودشان داده نمی شود؛32 یعنی اختصاصی است. مثل این سندهایی که وقتی کهنه شد، منتشرش می کنند؛ دانشی هم که در اختیار آنهاست، وقتی از آن مرحله اهمیت و درجه اوّلی افتاد، آن وقت اجازه می دهند دیگری دست پیدا کند؛ آن وقتی که خودشان به یک مرحله بالاتری رسیده باشند. اینجوری اند و در زمینه علم، انحصارطلب اند. 1

 

 

1 . در دیدار مسئولان سازمان انرژی اتمی و کارشناسان هسته ای، 25 / 3/ 1385 .

جها دعلمی و نقش تشکلهای دانشجویی در آن

 

 

3. نقش روشنفکرنماها در عقب ماندگی علمی کشور تکمیل کننده پازل غربیها در سلطه بر ملتها.

 روشنفکرنماها یا برخی خواص غربزده آن کشورها هستند که یا مرعوب غرباند و یا مشتاق غربی شدن و یا هر دو! بعضی نیز اساساً توسط سرویسهای غربی، قلمها و زبانهایشان خریده شده است....

شما می دانید که در دنیای اسلام، پولهای زیادی خرج شد. در طول این سالها، از طرف دستگاه استکبار، برای خریدن

نخبگان اقداماتی انجام شد؛ نخبگانی که اگرچه از لحاظ علمی یا سیاسی نخبه بودند؛ اما ارزش درونی شان، خیلی پایین بود و خیلی راحت خریده شدند؛ قلمها و زبانهایشان را فروختند، حتّی فکرها و وجودشان را فروختند؛ این از زمانهای خیلی قدیم شروع شد؛ یعنی از قدیمِ در دوران معاصر؛ از زمانی که روشنفکری غربی در این کشور به وجود آمد _ که من یک وقتی گفتم روشنفکری در کشور ما بیمار متولد شد _ از آن روز اینها سراغ این نخبه ها رفتند و با پول تطمیع شان کردند. اینها هم حقیر، ضعیف و اسیر بودند و تن دادند و خودشان را به پول فروختند. 2

 

1 . در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی، 5/ 6/ 1387 .

2 . بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق؟ع؟، 29 / 10 / 1384 .

علمی ایران عقب ماندگی علل تاریخی

 

الف. اولین کار روشنفکرنماها، القای بی ارزشی و خودباختگی به ملت است وقتی ملتی، هویت ملی خود را بی ارزش بداند، طبیعتاً به سمت33 جوامع دیگر متمایل می شود. به همین دلیل روشنفکرنماها، پَست نشان دادن هویت ملی و دینی ایرانی را در دستور کار خود قرار دادند.

 

گناهِ بزرگ روشنفکرنمایان غربزده دوران پهلوی و اندی قبل از دوران پهلوی، این است که این باور را با شکلهای گوناگون در ذهن مردم ما رسوخ دادند؛ یعنی به مردم اینطور تفهیم کردند که ایرانی چیزی نیست؛ نه فکرش، نه علمش، نه هنرش، نه تاریخش، اصلاً ارزشی ندارد. وقتی شما احساس کردید ارزشی ندارید، چه کار می کنید؟

 به طور طبیعی به قطبی پناه می برید که احساس می کنید ارزش دارد. آن قطب کجاست؟ آنها خودشان معیّن کردند؛ فرهنگ و تمدّن و علم غرب! 1

 

ب. دومین کار روشنفکرنماها، القای ترس و تضعیف روحیه هاست اقدام دوم ناظر به کسانی است که همچنان هویت خود را ارزشمند می دانند و می خواهند در حفظ و تعالی آن تلاش کنند. غرب زدگان داخلی، ترساندن این گروه را در دستور کار خود قرار دادند.

در قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 60 مى فرماید: «لن لم ینته المنافقون و الذین فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدینة لنغرینک بهم « .» مُرجفون » یعنى کسانى که مرتّب مردم را مى ترسانند. یک34 جامعه تازه تأسیس شده اسلامى، با آن همه دشمن، آن همه بسیج قرآنى، آن همه بسیج نبوى، همه باید براى دفاع از کشور و از این نظام عظیم انسانى و مردمى، از لحاظ روحى آماده باشند؛ اما یک عده مثل خوره به جان مردم بیفتند و روحیه ها را تضعیف کنند؛ این ها مُرجفونند. 1

 

 

 

1 . در دیدار اعضای اتحادی ه انجم نهای اسلامی دان شآموزان، 26 / 6/ 1381 .

جها دعلمی و نقش تشک لهای دانشجویی در آن

 

 

ج. سومین کار روشنفکرنماها، ترویج باور «ما نمی توانیم » است ما نمی توانیم به عنوان محوری ترین گزاره روشنفکرنماها، امید ملت را هدف گرفته و عزم و اراده تغییر و تحول را سلاخی کرد.

بزرگان و پرچمداران فرهنگ و سیاست در این کشور، در یک مقطع زمانی و با صدای واحد، با وقاحت تمام گفتند که ایرانی صفر محض است! و اگر بخواهد معنا پیدا کند، باید برود کنار فرهنگ فرنگی. اولین پیشروان قافله روشنفکری کشور ما و معروفترین سیاستمداران دوران قاجار و پهلوی، این حرف را صریحاً گفتند، بعضیها هم که نگفتند، اینطوری عمل کردند و این شد یک بیماری مُزمن در جامعه ما؛ بایستی با این مبارزه کرد. 2

در گذشته سرچشمه علم در این کشور خشک شده بود. از طرق مختلف این کار صورت می گرفت: یکی این بود که در مقابل هیمنه ی  پیشرفت دانش غربی، این تصور در کشور ما غلیظ شد و مورد تأکید قرار گرفت که ایرانی قادر نیست، ایرانی نمی تواند، ایرانی استعداد لازم را برای پیشرفت علمی و صنعتی ندارد. امروز این حرف به گوش شما بیگانه و ناآشناست؛ اما بدانید که در یک دوره طولانی، این فکر در کشور تولید و ترویج شد؛ گفتند ایرانی 35 به درد ادبیات می خورد  ادبیات بزم و گل و بلبل و اینطور چیزها تحقیقات ادبی را هم باز باید آن هم ادبیات به معنای شعر؛روال اروپایی ها و مستشرقین اروپایی می آمدند [می گفتند]. ایرانی به درد کار های جدی و اساسی نمی خورد! 1

 

 

1 . در مراسم فار غالتحصیلى دانشجویان دانشگاه تربیت مدرّ س، ۱۲/ 6/ 1377 .

2 . در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهور یاسلامی، 29 / 3/ 1385 .

علمی ایران عقب ماندگی علل تاریخی

 

د. فروختن شرف و هویت ملت در ازای هیچ! این خودباختگی تاریخی که در دوران قاجار و پهلوی به اوج خود

رسیده بود، علیرغم معامله شرف و هویت ملت نیز نتوانست، عملاً پیشرفتی را برای کشور پدید آورد. مسأله، غربی شدن نبود... . حالا یک وقت است که جامعه ای در جنبه علوم مربوط به ابزار زندگی پیشرفتی دارد؛ مثل جوامع غربی؛ اما یک وقت در آ نهم پیشرفت ندارد؛ مثل بسیاری از جوامع تابع غرب که معنویت را حذف کردند، مادیات را هم نتوانستند جلب کنند! مثل وضع زندگی خود ما در دوران حکومت پهلویها: معنویت را طرد کردیم، مادیات را هم نتوانستیم به شکل مدرن و جدید و واقعی اش به داخل کشور بیاوریم؛ یعنی «خسرالدنیا والآخره » شدیم! 2

 

1 . دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان، 10 / 8/ 1383 .

2 . دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان، 10 / 8/ 1383 .