حماسه ی حمایت از جمهوری اسلامی ایران

و برائت جستن از فتنه گران


شهرستان سبزوار