به مناسبت ششم مرداد روز مهارت آموزی و آموزش های فنی و حرفه ای ریاست محترم زندان آقای بسگ آبادی و همراهان از مرکز آموزش فنی وحرفه ای سبزوار بازدید نمودند. در این جلسه مواردی چون ادامه آموزش های مهارتی برای زندانیان و سربازان وظیفه ی تحت امر زندان و خانوادهای کارکنان زندان مورد برسی قرار گرفت و ادامه ی همکاری و آموزش مهاری برای پرسنل و خانوادهای آنان و زندانیان خانم و آقا مورد تاکید قرار گفت.